Zaštita prava pacijenata

Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Stefan Radosavljević, doplomirani pravnik

Tel : 064/8679878

Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavljaće poslove u prostorijama Opštinske uprave opštine Petrovac na Mlavi u kancelariji broj 25 utorkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 11 do 14 časova, sa napomenom da če radno vreme i dani prijema pacijenata, menjati u skladu sa povećanjem broja prigovora, a u dogovoru sa nadležnim opštinskim i republičkim organima, o čeu će građani opštine Petrovac na Mlavi biti blagovremeno obavešteni.

Zakonom o pravima pacijenata uređuju se prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

Prava pacijenata

– Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

– Pravo na informacije

– Pravo na preventivne mere

– Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

– Pravo na bezbednost pacijenta

– Pravo na obaveštenje

– Pravo na slobodan izbor

– Pravo na drugo stručno mišlјenje

– Pravo na privatnost i poverlјivost

– Pravo na pristanak

– Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju

– Pravo na poverlјivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta

– Pravo pacijenta da učestvuje u medicinskom istraživanju

– Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

– Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu

– Pravo na olakšanje patnje i bola

– Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

– Pravo na prigovor

– Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenata     

– Odgovorost pacijenta za lično zdravlјe

– Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvene zaštite

– Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Savetnik za zaštitu prava pacijenata (Savetnik pacijenata)

Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlјe.
Savetnik pacijenata obavlјa poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakosnski zastupnik, podnosi prigovor savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.
Savetnik pacijenata utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.
Nakon utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnost, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj koji dostavlјa podnosiocu prigovora, rukovodiocu organizacione jedinice i direktoru zdravstvene ustanove.
Direktor zdravstvene ustanove, dužan je da savetniku pacijenata izda obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.
Podnosilac prigovora koji je nezadovolјan izveštajem savetnika pacijenata, može se, u skladu sa zakonom, obratiti: Savetu za zdravlјe, zdravstvenoj inspekciji, odnosno nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

Top