Zaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređuju se prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

 

Prava pacijenata

– Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

– Pravo na informacije

– Pravo na preventivne mere

– Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

– Pravo na bezbednost pacijenta

– Pravo na obaveštenje

– Pravo na slobodan izbor

– Pravo na drugo stručno mišlјenje

– Pravo na privatnost i poverlјivost

– Pravo na pristanak

– Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju

– Pravo na poverlјivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta

– Pravo pacijenta da učestvuje u medicinskom istraživanju

– Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

– Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu

– Pravo na olakšanje patnje i bola

– Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

– Pravo na prigovor

– Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenata     

– Odgovorost pacijenta za lično zdravlјe

– Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvene zaštite

– Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Savetnik za zaštitu prava pacijenata (Savetnik pacijenata)

Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlјe.
Savetnik pacijenata obavlјa poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakosnski zastupnik, podnosi prigovor savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.
Savetnik pacijenata utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.
Nakon utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnost, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj koji dostavlјa podnosiocu prigovora, rukovodiocu organizacione jedinice i direktoru zdravstvene ustanove.
Direktor zdravstvene ustanove, dužan je da savetniku pacijenata izda obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.
Podnosilac prigovora koji je nezadovolјan izveštajem savetnika pacijenata, može se, u skladu sa zakonom, obratiti: Savetu za zdravlјe, zdravstvenoj inspekciji, odnosno nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

Pitanje, mišlјenje, savet ili informaciju o svojim pravima možete zatražiti na sledećoj adresi:

Dušica Mitić, dipl. pravnik
Kancelarija br.9 u zgradi Opštine Petrovac na Mlavi
Telefon: 012/332-722  331-284  lokal 239

Zaštitnik prava osiguranih lica (Zaštitnik osiguranika)

Zaštitu prava osiguranih lica vrši zaposleni u Republičkom fondu. Dužan je da postupa savesno i nepristrasno u zaštiti prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja.

– Pruža informacije osiguranim licima u vezi sa zaštitom prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja

– Pruža i obezbeđuje pružanje stručne i tehničke pomoći osiguranom licu u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja

– Obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu Republičkog fonda o  nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovorenih obaveza davaoca zdravstvenih usluga

– Vodi podatke o broju i vrsti povreda prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja

– Izrađuje i dostavlјa izveštaje o radu nadležnoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda
Osigurano lice koje smatra da mu je uskraćeno ili povređeno pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno njegov zakonski zastupnik, podnosti zaštitniku osiguranika prijavu o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja pismeno ili usmeno na zapisnik.
U postupku, po prijavi o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, zaštitnik prava osiguranika će zatražiti obaveštenje od odgovornog lica, odnosno rukovodioca organizacione jedinice davaoca zdravstvene usluge, na koga se prijava odnosi, o bitnim činjenicama i okolnostima, sa obaveštenjem o sadržaju prijave o povredi prava po kojoj se postupa.
Ako je prijava o povredi prava nerazumlјiva ili nepotpuna, odnosno ako se po prijavi ne može postupati, zaštitnik prava osiguranika zatražiće od podnosioca prijave da, u što kraćem roku upotpuni prijavu, odnosno, ukloni uočene nedostatke.
Na osnovu utvrđenih svih relevantnih okolnosti, zaštitnik osiguranika, pismenim putem obaveštava osigurano lice o postupanju i preduzetim merama u vezi sa podnetom prijavom.
Podnosilac prijave koji nije zadovolјan odgovorom zaštitnika osiguranika, može se obratiti nadležnoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda, radi preuzimanja mere iz njene nadležnosti.

Zaštitnik prava osiguranih lica u Opštoj bolnici Petrovac

Željko Jovanović
Radnim danom od 7:30-15:30 časova
Telefon: 012/331180

Top