Statut OB Petrovac

Preuzmi dokument

download

S T A T U T

OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI

 

R E P U B L I K A  S R B I J A

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI

BROJ:  01-1286

22.10.2013. godine

PETROVAC NA MLAVI

 

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05,72/09-dr.zakon,88/10, 99/10, 57/11,119/12 i 45/13-dr.zakon),privremeni Upravni odbor Opšte bolnice Petrovac na Mlavi, na sednici održanoj dana 22.oktobra 2013. godine, doneo je

 

S T A T U T

OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI

 

I         UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: delatnost, unutrašnja organizacija, upravlјanje, poslovanje, uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, kao i druga pitanja od značaja za rad Opšte bolnice Petrovac na Mlavi  (u dalјem tekstu: Opšta bolnica).

 

Član 2.

Opšta bolnica posluje sredstvima u državnoj svojini.

Sredstva Opšte bolnice mogu se pretvarati u druge oblike svojine, u skladu sa Zakonom.

 

Član 3.

Prava i dužnosti osnivača Opšte bolnice, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (u dalјem tekstu: Zakon), vrši Ministarstvo zdravlјa Republike Srbije (u dalјem tekstu: osnivač).

 

Član 4.

Statusne promene Opšte bolnice, kao i promene i proširenje delatnosti, vrše se u skladu sa Zakonom.

 

Član 5.

Opšta bolnica je ustanova sa svojstvom pravnog lica.

 

II        NAZIV, SEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILj

 

Član 6.

Opšta bolnica posluje pod nazivom: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi.

Sedište Opšte bolnice je u Petrovcu na Mlavi, Moravska ulica br.2.

 

Član 7.

Opšta bolnica može promeniti naziv i sedište.

O promeni naziva i sedišta odlučuje Upravni odbor Opšte bolnice, uz saglasnost osnivača.

 

Član 8.

Opšta bolnica ima pečat i štambilј, u skladu sa Zakonom.

Pečat je okruglog oblika, u čijoj sredini je  Mali grb Republike Srbije, prečnika 32 mm,u čijim koncentričnim krugovima na srpskom jeziku ćiriličkim pismom ispisan tekst : „Republika Srbija, Opšta bolnica Petrovac na Mlavi“.

Ako Opšta bolnica ima više pečata, oni se obeležavaju brojevima.

 

Član 9.

Štambilј ima isti tekst kao i pečat, sa dodatkom prostora za broj delovodnog protokola i datum, uz oznaku mesta, odnosno sedišta.

Opšta bolnica ima zaštitni znak-logo koji je elipsastog oblika dimenzije  58 x 35 mm tamne boje oivičen pravougaonikom dimenzija 64 x 42 mm. Unutar elipse na tamnoj podlozi nalazi se crtež u beloj boji, Spomen doma narodnog zdravlјa podignutog u čast poginulih ratnika u borbama 1912-1918 godine.U okviru pravougaonika ,iznad elipse, horizontalno je ispisan tekst „Opšta bolnica Petrovac na Mlavi „

Tekst pečata, štambilјa i zaštitnog znaka – logo Opšte bolnice ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

 

Član 10.

Direktor Opšte bolnice uređuje način izdavanja, rukovanja, zaduživanja, čuvanja i evidencije broja pečata.

Zaposleni koji rukuje pečatom i štambilјom zadužuje se uz potpis i lično je odgovoran za njihovu pravilnu upotrebu i čuvanje.

Pečat i štambilј posle upotrebe čuvaju se zaklјučani u službenim prostorijama Opšte bolnice.

 

 

III      PRAVNI PROMET I ZASTUPANјE

 

Član 11.

U pravnom prometu sa trećim licima Opšta bolnica za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom, u sladu sa Zakonom.

Opšta bolnica ima podračun kod Uprave za trezor, u skladu sa Zakonom.

 

Član 12.

Opštu bolnicu zastupa direktor.

 

Član 13.

Direktor Opšte bolnice može punomoćjem preneti određena ovlašćenja za zastupanje Opšte bolnice na druga lica.

Punomoćje se izdaje u pismenom obliku.

Izdato punomoćje se može uvek opozvati.

 

 

IV      DELATNOST I UNUTRAŠNјA OGRANIZACIJA

 

Član 14.

Opšta bolnica obavlјa specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti.

Stacionarna i specijalističko-konsultativna delatnost Opšte bolnice čine jedinstvenu funkcionalnu i organizacionu celinu.

Opšta bolnica u okviru svoje delatnosti:

1. Prati i sprovodi metode i postupke prevencija, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije zasnovane na dokazima, a naročito utvrđene stručno – metodološkim protokolima i doktrinarnim stavovima;

2. Sprovodi programe zdravstvene zaštite;

3. Obezbeđuje uslove za stručno usavršavanje svojih zaposlenih i za unapređenje organizacije i uslova rada;

4. Organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada i unutrašnju proveru tih mera;

5. Sprovodi mere radi sprečavanja neželјenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u Opštoj bolnici i stalnu kontrolu ovih mera;

6. Organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih prilika;

7. Organizuje, odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada, u skladu sa zakonom;

8. Obavlјa i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 15.

Opšta bolnica obavlјa stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost i ima organizovane službe za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja iz:interne medicine, pneumoftiziologije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva,opštehirurgije,otorinolaringologije,oftalmologije,dermatovenerologije,neurologije,psihijatrije,laboratorijske,rendgen i druge dijagnostike,patoanatomije sa patohistologijom i citologijom,anesteziologije sa reanimatologijom,fizikalne medicine i rehabilitacije i farmaceutske zdravstvene delatnosti-preko bolničke apoteke.

Opšta bolnica obavlјa sanitetski prevoz za upućivanje pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Opšta bolnica obezbeđuje preko druge zdravstvene ustanove službu za patološku anatomiju.

Član 16.

U cilјu efikasnijeg i racionalnijeg obavlјanja delatnosti, u Opštoj bolnici se obrazuju sledeće organizacione jedinice:

 1. Sektor internističkihgrana medicine

Za delatnosti:

 1. interne medicine,
 2. pneumoftiziologije,
 3. pedijatrije,

 

 

 1. Sektor hirurških grana medicine

Za delatnosti:

1.opšte hirurgije.

2. ginekologije i akušerstva,

 1. Sektor zajedničkih medicinskih poslova

Sa organizacionim jedinicama za:

 1. anesteziologiju sa reanimatologijom i intezivnom negom,
 2. prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja,
 3. specijalističko konsultativne preglede

(ORL,oftamologija,dermatovenerologija,neurologija,psihijatrija ),

 1. dijagnostički i terapijski tretman u dnevnoj bolnici (hemodijaliza,hirurške intervencije,lečenje neuroloških i psihijatrijskih bolesnika ),
 2. fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
 3. produženo lečenje i negu,
 4. laboratorijsku dijagnostiku,
 5. radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku,
 6. farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka ),
 7. snabdevanje krvlјu i krvnim produktima.

 

 1. Sektor zajedničkih nemedicinskih poslova :         

– služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove,

– služba za tehničke i druge slične poslove

 

Obrazovanje užih organizacionih jedinica u okviru organizacionih jedinica iz stava 1. ovog člana, uređuje se aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji donosi direktor.

 

 

V        ORGANI

Član 17.

Organi Opšte bolnice su:

 1. Direktor;
 2. Upravni odbor;
 3. Nadzorni odbor.

Organe Opšte bolnice iz stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom, imenuje i razrešava osnivač.

 

 

 1. Direktor

 

Član 18.

Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlјa i zastupa Opštu bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada Opšte bolnice.

 

Član 19.

Za direktora Opšte bolnice može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

– završen medicinski fakultet, specijalizaciju iz grane medicine koja je iz delatnosti Opšte bolnice, najmanje 5 godina radnog staža po položenom specijalističkom ispitu u oblasti zdravstvene zaštite od kojih najmanje 3 godine  na poslovima rukovođenja  , ili

– da je diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista ili diplomirani psiholog,  završenu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta,  najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite  od kojih najmanje   3 godine na poslovima rukovođenja.

Ako za direktora Opšte bolnice nije imenovano lice sa visokom školskom spremom zdravstvene struke, već lice sa završenom visokom školskom spremom druge struke, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost mora biti lice sa visokom školskom spremom zdravstvene struke.

 

 

Član 20.

Direktor Opšte bolnice imenuje se  na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Upravni odbor.

Javni konkurs raspisuje se najmanje 60 dana pre isteka mandata direktora.

Upravni odbor je dužan da u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa izvrši izbor kandidata i predlog dostavi osnivaču.

Na osnovu predloga Upravnog odbora, osnivač u roku od 15 dana od dana dostavlјanja predloga, imenuje direktora.

 

Član 21.

Direktor Opšte bolnice imenuje se na period od četiri godine, najviše dva puta uzastopno.

Mandat direktora računa se od dana stupanja na dužnost.

 

 

 

Član 22.

Ako Upravni odbor Opšte bolnice ne izvrši izbor kandidata za direktora, odnosno  ako osnivač ne imenuje direktora u skladu sa Zakonom, osnivač će imenovati vršioca dužnosti direktora na period od šest meseci.

Uslovi za izbor, prava, obaveze i odgovornosti direktora Opšte bolnice, odnose se i na vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice.

 

Član 23.

Direktor Opšte bolnice:

1)      organizuje rad i rukovodi procesom rada Opšte bolnice;

2)      odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika, i ostalih zaposlenih;

3)      stara se o zakonitosti rada Opšte bolnice i odgovara za zakonitost rada;

4)      odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

5)      odgovoran je za izvršenje finansijskog plana i programa rada Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

6)      donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Opštoj bolnici;

7)      donosi odluke o dodeli specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, kao i o svim vidovima stručnog usavršavanja zaposlenih;

8)      odgovoran je za izvršavanje sudskih odluka, akata i naloga inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa;

9)      utvrđuje način organizovanja i sprovođenja zdravstvene zaštite za vreme štrajka u skladu sa zakonom;

10)   podnosi Upravnom odboru pismeni tromesečni,odnosno šestomesečni izveštaj o poslovanju Opšte bolnice;

11)  imenuje članove Stručnog saveta na predlog organizacionih jedinica;

12)  imenuje članove Etičkog odbora na predlog Stručnog saveta;

13)  vrši i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.

 

 

Član 24.

Dužnost direktora Opšte bolnice prestaje istekom mandata i razrešenjem.

Osnivač će razrešiti direktora pre isteka mandata:

1) Na lični zahtev;

2) Ako obavlјa funkciju suprotno odredbama zakona;

3) Ako nestručnim, nepravilnim i nesavesnim radom prouzrokuje veću štetu Opštoj bolnici ili tako zanemaruje ili nesavesno izvršava svoje obaveze da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u radu Opšte bolnice;

4) Ako mu nadležna komora izrekne jednu od disciplinskih mera propisanih zakonom;

5) Ako je nalazom zdravstvene inspekcije ustanovlјena povreda propisa i opštih akata Opšte bolnice ili nepravilnost rada direktora;

6) Ako nastupe okolnosti iz člana 130. stav 6. Zakona;

7) Ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje te funkcije, odnosno ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje funkcije direktora Opšte bolnice;

8) Ako nenamenski upotreblјava, odnosno ako dozvoli nenamensko korišćenje sredstava organizacije zdravstvenog osiguranja, odnosno ako koristi sredstva u suprotnosti sa ugovorom zaklјučenim sa organizacijom zdravstvenog osiguranja;

9) Ako Opšta bolnica stiče sredstva suprotno Zakonu, odnosno naplaćivanjem zdravstvenih usluga osiguranim licima suprotno zakonu kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

10) Iz drugih razloga utvrđenim zakonom.

                                              

 

2. Upravni odbor

Član 25.

Upravni odbor je organ upravlјanja Opšte bolnice.

Upravni odbor ima sedam članova od kojih su tri člana iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici, a četiri člana su predstavnici osnivača.

Najmanje jedan član Upravnog odbora iz reda zaposlenih mora biti zdravstveni radnik sa visokom školskom spremom.

Članove Upravnog odbora iz Opšte bolnice imenuje osnivač  na predlog Stručnog saveta Opšte bolnice.

Članovi upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

 

 

 

Član 26.

Upravni odbor:

1) Donosi Statut Opšte bolnice uz saglasnost osnivača;

2) Donosi druge opšte akte Opšte bolnice u skladu sa zakonom;

3) Odlučuje o poslovanju Opšte bolnice;

4) Donosi program rada i razvoja;

5) Donosi finansijski plan i godišnji obračun Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

6)  usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju Opšte bolnice;

7) Odlučuje o korišćenju sredstava Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

8) raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavlјanje funkcije direktora;

9)utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje pruža Opšta bolnica, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje;

10)donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem;

11)donosi plan nabavke medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava,u skladu sa zakonom;

12)donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na predlog Stručnog saveta i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;

13)donosi poslovnik o svom radu;

14)odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživalјa;

15)imenuje povremene komisije i druga radna tela;

16)odlučuje o raspolaganju imovinom,odnosno zakupu,izgradnji i adaptaciji objekata i obezbeđenju sredstava za ove radove,u skladu sa zakonom;

17) razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada;

18) Obavlјa i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

Član 27.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

 

Član 28.

Predsednik Upravnog odbora saziva sednicu Upravnog odbora prema potrebi.

Predsednik Upravnog odbora dužan je da sazove sednicu na predlog:

1)    direktora Opšte bolnice;

2)    najmanje dva člana Upravnog odbora;

3)    Nadzornog odbora.

 

3. Nadzorni odbor

 

Član 29.

Nadzorni odbor Opšte bolnice obavlјa nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice.

Nadzorni odbor Opšte bolnice ima pet članova od kojih su dva člana iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici, a  tri člana su predstavnici osnivača.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Članove Nadzornog odbora Opšte bolnice imenuje osnivač na predlog Stručnog saveta Opšte bolnice.

Član 30.

Nadzorni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

 

 

 

Član 31.

Nadzorni odbor:

1)    vrši nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice;

2)    razmatra periodične, šestomesečni i godišnji izveštaj o radu i poslovanju Opšte bolnice i završni račun, i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa zakonom;

3)    donosi poslovnik o svom radu;

4)    vrši uvid u sprovođenje Zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Opšte bolnice;

5)    vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;

6)    obavlјa i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 32.

Direktor, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice, kao i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obrzira na stepen srodstva, srodnici u pobočnoj liniji zaklјučno sa drugim stepenom srodstva, supružnici i srodnici po tazbini zaklјučno sa prvim stepenom, ne smeju, direktno ili preko trećeg fizičkog ili pravnog lica imati učešća kao vlasnici udela, akcionari u pravnom licu koje obavlјa zdravstvenu delatnost odnosno ne smeju obavlјati ovu delatnost kao preduzetnici o čemu potpisuju izjavu radi sprečavanja sukoba javnog i privatnog interesa pre imenovanja.

 

 

 

VI      STRUČNI ORGANI

Član 33.

Stručni organi Opšte bolnice jesu:

1)     Stručni savet;

2)     Stručni kolegijum;

3)     Etički odbor;

4)     Komisija za unapređenje kvaliteta rada.

Stručni savet

Član 34.

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora.

Stručni savet ima pet članova.

Članovi stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom, koje na predlog organizacionih jedinica  imenuje direktor.

U radu stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Opšte bolnice.

Direktor Opšte bolnice ne može biti član Stručnog saveta.

Savet se sastaje najmanje jednom u 30 dana.

 

Član 35.

Stručni savet:

1)     razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Opšte bolnice,

2)     predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Opšte bolnice,

3)     predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

4)     predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici,

5)     prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici,

6)     predlaže osnivaču članove Upravnog i Nadzornog odbora iz Opšte bolnice;

7)     predlaže direktoru članove Etičkog odbora;

8)     donosi Poslovnik o radu,

9)     obavlјa i druge poslove utvrđene zakonom.

Stručni savet odlučuje ako je prisutno više od polovine članova a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Stručnog saveta.

 

Stručni kolegijum

Član 36.

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Opšte bolnice.

Članove Stručnog kolegijuma Opšte bolnice čine načelnici svih službi organizacionih jedinica zdravstvene struke.

Radom Stručnog kolegijuma rukovodi direktor.

Stručni kolegijum Opšte bolnice sastaje se najmanje jedanput mesečno.

Stručni kolegijum donosi poslovnik o svom radu.

 

 

Etički odbor

Član 37.

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.

Direktor Opšte bolnice imenuje Etički odbor na predlog Stručnog saveta.

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda zaposlenih zdravstvenih radnika u Opštoj bolnici i građana sa završenim pravnim fakultetom, koji žive i rade na teritoriji za koju je Opšta bolnica osnovana.

Etički odbor ima pet članova, od kojih su tri člana iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici, a dva člana su predstavnici građana.

Član 38.

Zadaci Etičkog odbora Opšte bolnice su:

1) prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavlјanju zdravstvene delatnosti;

2) daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u Opštoj bolnici, odnosno prati njihovo sprovođenje;

3) donosi oduku i razmatra stručna pitanja u vezi sa uzimanjem delova lјudskog tela u medicinske i naučno-nastavne svrhe, u skladu sa zakonom;

4) donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa primenom mera za lečenje neplodnosti postupcima biomedicinski pomognutim oplođenjem, u skladu sa zakonom;

5) prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru;

6) prati, analizira i daje mišlјenja o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;

7) doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavlјanju zdravstvene delatnosti;

8) vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavlјanju zdravstvene zaštite;

9) donosi Poslovnik o svom radu;

10) razmatra i druga etička pitanja u obavlјanju delatnosti Opšte bolnice.

Etički odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Etičkog odbora.

 

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Član 39.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Opštoj bolnici, u skladu sa Zakonom.

 

Član 40.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada, o svom radu podnosi izveštaj direktoru, Stručnom savetu i Upravnom odboru.

 

Član 41.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada u svom sastavu ima pet članova koje na predlog Stručnog saveta imenuje direktor .

Članovi Komisije se sastaju najmanje jednom u tri meseca radi rešavanja o pitanjima iz svog delokruga.

Zadaci Komisije za unapređenje kvaliteta rada su:

1)     donošenje Programa za unapređenje kvaliteta stručnog rada Opšte bolnice i kontinuirano praćenje sprovođenja istog;

2)     podnosi šestomesečni i godišnji izveštaj o radu direktoru i Upravnom odboru Opšte bolnice.

 

 

VII     INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA

 

Član 42.

U Opštoj bolnici se  organizuju i obavlјaju poslovi interne finansijske kontrole u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

 

 

 

VIII   SREDSTVA   

 

Član 43.

Opšta bolnica stiče sredstva za rad,u skladu sa zakonom.

                                                    

Upotreba sredstava iz stava 1.ovog člana  bliže se uređuje aktom koji donosi Upravni odbor Opšte bolnice.

 

 

IX      IMOVINA OPŠTE BOLNICE

Član 44.

Imovinu Opšte bolnice čini pravo korišćenja, upravlјanja i raspolaganja imovinom u državnoj svojini koja se odnosi na pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i hartije od vrednosti, kao i druga imovinska prava.

Opšta bolnica ima u pogledu korišćenja, upravlјanja i raspolaganja imovinom u državnoj svojini, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom.

 

Član 45.

Opšta bolnica ima pravo i obavezu da imovinu u državnoj svojini štiti od oštećenja i da je koristi u skladu sa njenom namenom.

Opšta bolnica imovinu u državnoj svojini može osigurati, u skladu sa zakonom.

 

 

X        JAVNOST RADA

Član 46.

O svom radu Opšta bolnica obaveštava javnost.

Informisanje javnosti o radu Opšte bolnice vrši direktor ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom.

 

XI      POVERLjIVOST PODATAKA I POSLOVNA TAJNA

Član 47.

Podaci o zdravstvenom stanju,odnosno podaci  iz medicinske dokumentacije,spadaju u podatke o ličnosti i predstavlјaju naročito osetlјive podatke o ličnosti pacijenata,u skladu sa zakonom.

Podatke iz stava 1.ovog člana dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici,odnosno zdravstveni saradnici,kao i druga lica zaposlena u Opštoj bolnici,u skladu sa zakonom.

Dužnosti čuvanja tajnih podataka zdravstveni radnici,odnosno zdravstveni  saradnici i drugi zaposleni mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta,odnosno njegovog zakonskog zastupnika,ili na osnovu odluke suda.

Član 48.

U cilјu obezbeđenja i  uspešnog izvršavanja određenih poslova u Opštoj bolnici, pojedini podaci i akti predstavlјaju poslovnu tajnu i mogu se saopštiti trećim licima samo na način propisan zakonom i ovim statutom.

Opšta bolnica će,u skladu sa zakonom,svojim aktom utvrditi koji se podaci određuju kao poslovna tajna.

 

Član 49.

Dokumenta i podaci koji predstavlјaju poslovnu tajnu,trećim licima može saopštiti direktor Opšte bolnice i od njega ovlašćeno lice pod uslovom da saopštavanje poslovne tajne ne nanosi štetu Opštoj bolnici.

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka koji predstavlјaju poslovnu tajnu ako se ti podaci saopštavaju u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se saopštavanje nasednicama Upravnog ili Nadzornog odbora onih podataka koji su neophodni radi vršenja njihovih funkcija.

Zaposleni koji na sednicama Upravnog ili Nadzornog odbora saopštava podatke koji predstavlјaju poslovnu tajnu,dužan je da prisutne upozori da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom i da su prisutni dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.

 

XII     ZAŠTITA I UNAPREĐENјE ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

 

Član 50.

Opšta bolnica razmatra stanje i probleme života i zdravlјa zaposlenih,bezbednost na radu  i zaštitu i unapređenje životne  i radne sredine, u skladu sa Zakonom.

Upravni odbor Opšte bolnice na predlog direktora donosi odgovarajuće odluke i mere zaštite na radu i odlučuje o korišćenju  sredstava za sprovođenje donetih odluka i mera.

 

 

XIII   STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

 

Član 51.

U Opštoj bolnici, pored Statuta, donose se i sledeći opšti akti, kojima se uređuje:

1) organizacija i sistematizacija poslova u Opštoj bolnici;

2) način i postupak ostvarivanja zdravstvene zaštite;

3) kućni red;

4) stručno usavršavanje i specijalizacije zaposlenih;

5) kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

6) bezbednost i zdravlјe na radu

U Opštoj bolnici pored Statuta donose se i drugi opšti akti čija obaveza donošenja proizilazi iz zakona i drugih propisa donetih za sprovođenje tih zakona.

 

Član 52.

Inicijativu za donošenje, izmenu i dopunu Statuta, odnosno drugog opšteg akta, može pokrenuti:

1)     direktor;

2)     Upravni odbor;

3)     Nadzorni odbor;

Inicijativa iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravnom odboru.

O svojoj odluci Upravni odbor obaveštava podnosioca inicijative u roku od 15 dana od dana njenog prijema.

Član 53.

Izmena i dopuna Statuta, odnosno drugog opšteg akta, vrši se na način i po postupku po kome je akt i donet.

 

 

XIV   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 54.

Opšta akta utvrđena ovim Statutom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja opštih akata iz stava 1.ovog člana primenjivaće se postojeći opšti akti ,ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta.

 

Član 55.

Ovaj Statut, po dobijanju saglasnosti osnivača, stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

PREDSEDNIK

PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

 

Goran Ristić

 

 

 

Na ovaj statut, osnivač je dao saglasnost svojim rešenjem broj 110-00-306/2013-02 od 28.10.2013. godine.

Ovaj statut objavlјen je na oglasnoj tabli Opšte bolnice dana  05.11.2013. godine.

 

 

V.D. D I R E K T O R

 

dr Nebojša Nešić,spec.opšte hirurgije

 

Top